Medlemssidan

Protokoll
fört vid V:a Medelpads Biodlarförenings årsmöte 2012-12- 04
Lokal: Hotell Mittlandia, sammanträdesrum 372 Getberget.
Närvarande: 8 medlemmar.
§ 1. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.
§ 2. Val av mötesfunktionärer:
Mötesordförande: Lars Karlsson
Mötessekreterare: K-I Cantzler
Två justerare av dagens protokoll: Monica Ström och K-E Burman.
§ 3. Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4. Kallelsen och arrangemanget kring årsmötet godkändes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen lades till
handlingarna efter mötets godkännande.
§ 6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.
§ 7. Till ordförande för 1 år valdes Lars Karlsson.
§ 8. Till styrelseledamöter för 2 år valdes Monica Ström och Anette Eriksson
§ 9. Till styrelse suppleant för 1 år valdes Herbert Johnsson.
§ 10. Till revisorer för 1 år valdes Monica Ström och K-E Burman.
§ 11. Till revisorssuppleant för 1 år valdes Elisabeth Lindgren.
§ 12. Valberedningen ej tillsatt.
§13. Till ombud vid Länsförbundets årsmöte valdes Lars Karlsson och K-I Cantzler.
§ 14. Kostnadsersättningarna oförändrade. (600,00kr)
§ 15. Årsavgift för 2014 oförändrad. (70:-)
§ 16. Förslag till aktiviteter under 2013 diskuterades:
Att tillsammans med Naturum arrangera och vidareutveckla ”Biets dag ” i Borgsjö.
Att undersöka intresset för en studieresa till Olle Nilsson Alfta.
Att i anslutning till Naturum placera 1-2 bikupor (event. med våg), för att under
sommaren där kunna visa intresserade några arbetsmoment inom biodlingen
Ordf. förhandlar med Naturum om inköp av skyddskläder för utlåning.
Styrelsen jobbar vidare med förslagen under våren.
§ 17. Inga motioner eller skrivelser har inkommit.
§ 18. Inga rapporter eller information från SBR eller Länsförbundet.
§ 19. Vuxenskolan kommer under 2013 att annonsera om studiecirkel i
biodling.
§ 20. Diskuterades, utan att komma till beslut, olika sätt att profilera föreningen. Gemensam
logotyp, etiketter, textiltryck, skyltar. Alla förslag emottages.
§ 21. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter sedvanligt fika vidtog provsmakning av varandras honung. Vi kunde notera
variation i smak, färg och konsistens. Och kunde samstämmigt konstatera att den
honung vi producerar är av yppersta kvalite.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar